Login: Hasło:
 Pomoc
  • 148 062 godzin monitorowania zmian

Wydawanie orzeczeń i opinii w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wydawania orzeczeń i opinii przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Projektowane rozporządzenie zastąpi obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072).

W projekcie określono m.in. kryteria wskazywania przez kuratora oświaty przy poradni uprawnionych do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży niewidomych, słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

W diagnozie będącej podstawą do wydania orzeczenia lub opinii wskazano jako konieczne uwzględnianie:

    informacji dotyczących funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole lub placówce oraz wpływu środowiska nauczania i wychowania na to funkcjonowania
    odmienności językowej i kulturowej dzieci i młodzieży należących do mniejszości kulturowych i etnicznych, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki.

Wskazano termin wydania przez zespół orzekający orzeczenia i opinii, a także możliwości udziału w posiedzeniu zespołu orzekającego, z głosem doradczym, innych osób, które mogą dostarczyć zespołowi dodatkowych informacji o potrzebach rozwojowych i edukacyjnych dziecka, ucznia lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Zaproponowano także zwiększenie kompetencji zespołów orzekających w zakresie podejmowania decyzji dotyczących potrzeby objęcia ucznia indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, z uwzględnieniem informacji zawartych w zaświadczeniu wydanym przez lekarza.

Uzupełnione zostały również wzory orzeczeń oraz określony został wzór opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Redakcja INFORLEX (na podstawie komunikatu MEN)

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

www.inforlex.pl  |  Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2017 INFOR PL S.A.

do góry
do góry
Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00